ระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Traffic Control)

คือระบบที่ใช้ในการจัดการจราจร เพื่อทำให้การจราจรในแต่ละพื้นที่มีความคล่องตัว มีระเบียบและเป็นไปตามกฎจราจร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยแบ่งเป็นการตรวจจับความเร็ว (Traffic Force) การตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร (Traffic Sec) การวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจราจร (Traffic Log)


การตรวจจับความเร็ว (Traffic Force)

ระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Automatic Speed Enforcement System) จะทำหน้าที่คอยตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งเกินกำหนด (สามารถกำหนดค่าได้) ในพื้นที่ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับไว้

● สามารถตรวจจับได้ในระยะ 120 เมตร จากตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
● ตรวจจับพร้อมกันได้ถึง 4 เลน
● ตรวจจับความเร็วรถสูงสุดได้ถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
● ใช้หลักการของ Doppler Radar ที่มีความแม่นยำสูง
● สามารถแยกประเภทรถได้ถึง 3 ประเภท
● สามารถตรวจจับและถ่ายภาพได้แม้ในช่วงเวลากลางคืน
● บันทึกภาพรถ, ป้ายทะเบียน, ความเร็ว, วันเวลาที่กระทำผิด ตรวจสอบย้อนหลังได้
● ส่งสัญญาณและข้อมูลที่ได้ไปยังศูนย์ควบคุมกลาง ง่ายต่อการควบคุมและจัดการ
● มีโปรแกรมวิเคราะห์จับภาพป้ายทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการออกใบสั่ง
● มีโปรแกรมจัดการเพื่อออกใบสั่ง ได้แบบ Real Time และย้อนหลังได้, ใบสั่งจัดเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
● รองรับการเชื่อมต่อกับกรมการขนส่ง เพื่อใช้สืบค้นหาข้อมูลเจ้าของรถ

การตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร (Traffic Sec)

Traffic Sec ถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยด้านจราจรสำหรับแยกไฟจราจรต่างๆเพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนน

ระบบจะทำงานตรวจจับยานพาหนะที่มีการขับขี่เกินช่วงความเร็วที่กำหนดในพื้นที่ควบคุม นั้นๆ และยานพาหนะที่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายโดยการขับขี่ผ่าไฟสัญญาณจราจรที่กำหนด โดยระบบสามารถทำงานตรวจจับความเร็วและการกระทำฝ่าฝืนสัญญาณจราจรตลอด 24 ชั่วโมงอัตโนมัติ

Traffic Sec ถูกพัฒนาให้ทำงานได้ดีกับประเทศไทยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยถูกออกแบบให้ใช้ไมโครเวฟเรดาร์ในกาตรวจวัดยานพาหนะพร้อมทั้งระบบวิเคราะห์ภาพในการคำนวณหาการกระทำความผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรพร้อมทั้งขับขี่เกินความเร็วที่กำหนด โดยเมื่อมีผู้กระทำผิดระบบจะทำการถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลังของยานพาหนะของผู้ขับขี่นั้นๆและประมวลผลส่งไปให้ศุนย์ควบคุมเพื่อดำเนินการออกใบสั่งและส่งให้ผู้กระทำผิดโดยในรายละเอียดข้อมูลหลักฐานนั้น จะมีรูปที่บ่งบอกถึงการกระทำผิดของยานพาหนะนั้นๆ รูปด้านหน้ายานพาหนะขณะกระทำผิดรูปด้านหลังยานพาหนะขณะกระทำผิด รูปภาพโดยรวมขณะยานพาหนะกระทำผิดและข้อมูลความเร็วของยานพาหนะที่กระทำผิด ซึ่งระบบจะสามารถนำไปใช้ในการค้นหาข้อมูลของกรมขนส่ง เพื่อใช้ในการระบุที่อยู่การออกใบสั่งได้

การวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจราจร (Traffic Log)

Traffic Log ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูลด้านจราจรโดยเฉพาะเพื่อนำข้อมูล ที่ได้ไปใช้งานในด้านอื่นๆเช่นการศึกษาข้อมูลทางด้านจราจรการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนนของผู้คน

Traffic Log สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม.ตรวจจับยานพาหนะที่เคลื่อนผ่านพื้นที่ตรวจจับแล้วเก็บข้อมูลต่างๆลงฐานข้อมูล เช่น ความเร็ว,เลน,ชนิดยานพาหนะ,วันเวลา

โดยการรับข้อมูลการตรวจจับจากไมโครเวฟเรดาร์เซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีความเร็วสูงได้และสามารถตรวจจับยานพาหนะได้มากถึง 100,000 คันต่อวันประมวลผลและส่งข้อมูลผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต

เพื่อนำข้อมูลการจราจรมาประมวลผลและจัดการบริหารจราจรให้สอดคล้องกับสภาพจราจรที่เกิดขึ้นจริง โดยระบบข้อมูลการจารจรของเราสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ของยานพาหนะในพื้นที่ และให้ข้อมูลการจราจรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ตามข้อมูลที่รวบรวมได้

logo