การตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร (Traffic Sec)

Traffic Sec ถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยด้านจราจรสำหรับแยกไฟจราจรต่างๆเพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนน

ระบบจะทำงานตรวจจับยานพาหนะที่มีการขับขี่เกินช่วงความเร็วที่กำหนดในพื้นที่ควบคุม นั้นๆ และยานพาหนะที่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายโดยการขับขี่ผ่าไฟสัญญาณจราจรที่กำหนด โดยระบบสามารถทำงานตรวจจับความเร็วและการกระทำฝ่าฝืนสัญญาณจราจรตลอด 24 ชั่วโมงอัตโนมัติ

Traffic Sec ถูกพัฒนาให้ทำงานได้ดีกับประเทศไทยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยถูกออกแบบให้ใช้ไมโครเวฟเรดาร์ในกาตรวจวัดยานพาหนะพร้อมทั้งระบบวิเคราะห์ภาพในการคำนวณหาการกระทำความผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรพร้อมทั้งขับขี่เกินความเร็วที่กำหนด โดยเมื่อมีผู้กระทำผิดระบบจะทำการถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลังของยานพาหนะของผู้ขับขี่นั้นๆและประมวลผลส่งไปให้ศุนย์ควบคุมเพื่อดำเนินการออกใบสั่งและส่งให้ผู้กระทำผิดโดยในรายละเอียดข้อมูลหลักฐานนั้น จะมีรูปที่บ่งบอกถึงการกระทำผิดของยานพาหนะนั้นๆ รูปด้านหน้ายานพาหนะขณะกระทำผิดรูปด้านหลังยานพาหนะขณะกระทำผิด รูปภาพโดยรวมขณะยานพาหนะกระทำผิดและข้อมูลความเร็วของยานพาหนะที่กระทำผิด ซึ่งระบบจะสามารถนำไปใช้ในการค้นหาข้อมูลของกรมขนส่ง เพื่อใช้ในการระบุที่อยู่การออกใบสั่งได้


การตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร Traffic Sec H

เป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้สามารถทำงานในพื้นที่ แยกสัญญาณไฟจราจรที่มีขนาดเล็ก ที่เป็นช่องจราจรแบบวิ่งสวนทางกัน เน้นประสิทธิภาพในการแยกแยะยานพาหนะ ที่กระทำผิดบน พื้นที่ถนนที่เป็นช่องจราจรที่เป็นช่องแบบสวนทางกัน

การตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร Traffic Sec HF

เป็นรุ่นที่ถูกออกแบบให้สามารถทำงานในพื้นที่ แยกสัญญาณไฟจราจรขนาดใหญ่ ครอบคลุมได้สูงสุดถึง 4 ช่องจราจร ตรวจจับได้ 1 ทิศทาง ณ ทางแยกนั้นๆ

การตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร Traffic Sec F

เป็นรุ่นที่ออกแบบให้ทำงานเต็มฟังก์ชั่นและควบคุมพื้นที่ แยกสัญญาณไฟจราจรขนาดใหญ่ เช่นแยกสัญญาณไฟจราจรถนนหลักต่างๆ โดยครอบคลุม ช่องจราจรแต่ละทิศทาง ทิศละ 4 ช่องจราจร และ สามารถทำงานตรวจจับความเร็วยานพาหนะอีกด้วย

logo